vilkår

Bilder og sosiale medier:
Ved signert kontrakt  tillates det også  at  det  i  klubbens  regi  kan  tas  bilder  under  all  form  for  trening  til  bruk  i  sosiale  medier  og  eventuell  promotering  av  klubben / idretten.
VILKÅR:

1.) Treningsavgift/ Kontingent Innbetalt kontingent/treningsavgift gir medlemmet rett til å trene på kryss av stilarter dersom medlemmet er gammel nok

2.) Medlemmets plikter Medlemmet er forpliktet til å innrette seg etter instruktørenes og styrets anvisninger når det gjelder bruk av lokalene og tilhørende utstyr og inventar. Medlemmer som opptrer i strid med klubbens interesser og formål, og forringer trivselen for andre medlemmer kan bortvises fra lokalene eller i verstefall utestenges fra klubben. Medlemmet kan ikke kreve refusjon av innbetalt kontingent eller annet.

3.) Helse og hygiene Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene. Her inngår også hygiene.

4.) Tap og skader Modum Karateklubb og Brasiliansk Jiu Jitsu fraskriver seg ansvar for tap og skader som skyldes medlemmets feil og /eller uansvarlig bruk av lokalene og lokalets utstyr og inventar.

5.) Oppsigelse (VIKTIG!) Ansvarlig for medlemskapet (foreldre i tilfeller der medlemmet er under 18 år) er pliktig til å melde fra til Hovedtrener eller Klubbledelsen minst 1 uke før fakturautsendelse hvis det ikke lenger er ønskelig å være medlem av klubben. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsforpliktelsen hvis en utmelding ikke er fremlagt for klubben. Oppsigelse  skal leveres skriftlig (skjema for utmelding finnes i klubbens lokaler)

6.) Inkasso Ubetalte fakturaer  sendes  til   Inkasso  dersom  det  ikke  foreligger  en  avtale  eller  annet  mellom  klubbens ledelse eller regnskapsfører   og   den ansvarlige for medlemskapet. 

7.) Klubbens rettigheter Klubben kan endre dager og tider ved nødvendighet, vi forbeholder oss også retten til å holde stengt eller ha innskrenket tilbud i ferier, høytider, helligdager og annet.